E-book
The Bitcoin Family
(only available in Dutch but soon in English)

 

Ons ebook is te koop "We sold everything to live our dream"

Het boek is geschreven in het Nederlands en voor mensen die geinteresseerd zijn in Bitcoin maar ook voor mensen die het leven willen veranderen. Het leven hoeft geen sleur te zijn en wanneer je kansen ziet grijp deze dan. Zo zagen wij ook een kans en hebben die met beide handen gegrepen en zijn er vol voor gegaan. Ons leven is hierdoor veranderd op een manier die wij nooit hadden kunnen verwachten.

Eigenlijk net zoals Blockchain en Bitcoin de wereld zullen veranderen op een manier die ons allen zal verbazen. Wij hebben tot nu toe ook niet gegloofd dat juist het los laten van het oude vele nieuwe kansen zou scheppen. Nu weet ik het zeker en dat wil ik met jullie delen. Ik wil jullie laten zien hoe ons crypto avontuur ontstaan is en tot wat het inmiddels gegroeid is. Ik neem jullie mee in ons leven en geeft tips en tricks over hoe te starten met crypto en waar je op moet letten met traden. Ja ook jou leven kan veranderen en ook jij kunt plaats onafhankelijk werken met behulp van crypto. Als je er maar voor 1000% voor wilt gaan kan alles. 

Met dit boek helpen wij jullie op weg en leggen wij duidelijk uit wat Bitcoin is, wat de blockchain is , hoe en waar je, je bitcoins kunt bewaren maar vooral ook al gebruiken kunt. Ik leg je uit hoe wij met traden onze bitcoins vermeerderd hebben en welke technieken wij gebruikt hebben. De wereld veranderd snel en Bitcoin wordt meer en meer geaccepteerd als een betaalmiddel en wij willen jullie hier op voorbereiden. Natuurlijk komt ook de vrouw aan het woord en zullen wij jullie samen proberen te inspireren en motiveren.We zouden het geweldig vinden als u betaalt met cryptocurrency, maar als u dat niet kunt, zijn PayPal, visa en bankbetalingen ook mogelijk.

Let op !!
Klik op de oranje Button om te betalen met Euros en klik op de Multiple currencies button als je wilt betalen met Crypto.

Wanneer je betaald met crypto wordt het boek na betaling verzonden naar uw email adres. Betaald op overige manieren dan kunt U het boek downloaden na betaling.

Eerste druk 2018

Copyright © 2018 Didi Taihuttu

ISBN/EAN: 9789082837513

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

!! Soon our e-book will be available in Englisch as well !!

This book is for people who are interested in Bitcoin but also for people who want to change their life. Life does not have to be a routine and when you see opportunities, grab them. We also saw a chance and grabbed it with both hands and went full for it. As a result, our lives have changed in a way that we could never have expected. Actually, just as Blockchain and Bitcoin will change the world in a way that will surprise us all.

We have not yet admitted that just letting go of the old would create many new opportunities. Now I know for sure and I want to share that with you. I want to show you how our crypto adventure originated and what it has grown in the meantime. I take you into our lives and give tips and tricks about how to start with crypto and what to look for with trading. Yes, you can also change your life and you can also work independently using crypto. If you only want to go for 1000%, everything is possible.

With this book, we help you on your way and explain clearly what Bitcoin is, what the blockchain is, how and where you can store your bitcoins, but above all, you can use them. I explain to you how we have multiplied our bitcoins with trades and which techniques we have used. The world is changing fast and Bitcoin is becoming more and more accepted as a means of payment and we want to prepare you for this. Of course, the woman also speaks and we will try to inspire and motivate you together.

We would love it if you pay with cryptocurrency but if you can’t then PayPal, visa and bank payments are possible as well.

Soon available in englisch as well!

This is a digital download product and it will be available to you right after the payment approval. A contract is formed by accepting these General Terms and Conditions, making payment and expressly waiving the right to revocation.

© 2018 The Bitcoin Family

JUST ONE CLICK AWAY

Add your Name and your E-mail address in the field below and you can start the download of my 5 secrets to save time and earn Bitcoins! We also share how we multiply our Bitcoins and how you can prepare for a cryptowanderer trip with kids!

You have Successfully Subscribed!